EGÉSZSÉGÜGYI ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

3I. Az adatkezelő bemutatása [ Adatkezelő megnevezése: Optomed Egészségügyi Szolgáltatő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 8400 Ajka, Béke u. 11. fszt. 3. Cégjegyzékszám: 19-09-502215 Adószám: 11335148-2-19 Honlap: www.optomed.hu Email cím: optomedkft@gmail.com Telefonszám: +36 30 9468 291 Képviselő: Dr. Földvári Béla István Adatvédelmi tisztviselő: Aramia Annamária ] 3II. Az adatkezelés jogi környezete Adatkezelő a személyes és egészségügyi adatokat a hatályos jogszabályok szerint kezeli, különösen: [ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.), Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). ] 3III. Az adatkezelés célja [ Az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, Az eredményes gyógykezelési tevékenység elősegítése, Az egészségi állapot nyomon követése, A népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, Betegjogok érvényesítése, orvosszakmai, epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, ellenőrző és felügyeleti szervek munkájának segítése. Törvényben meghatározott egyéb esetek. ] Adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 3IV. Az adatkezelés jogalapja [ Egészségügyi ellátásra való önkéntes jelentkezés. (GDPR 9. cikk h , i pont) Az egészségügyi és a személyazonosító adatok megadása a gyógykezelt személy (törvényes képviselője) részéről önkéntes, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Adatkérő lap alkalmazása ilyen esetben nem szükséges. Sürgős szükség, valamint a gyógykezelt személy belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet vélelmezni kell. ] 3V. Az adatkezelés, adatmegőrzés időtartama [Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelési ideje korlátlan, kötelező törlést a hatályos jogszabály nem ír elő. Az egészségügyi dokumentáció kötelező megőrzési ideje 30 év, a zárójelentés kötelező megőrzési ideje 50 év. ] 3VI. A kezelt adatok köre 4 a. Személyes adatok [ Név Születési név Anyja neve Születési hely Születési idő Lakcím Tartózkodási hely TAJ szám Elérhetőség (telefonszám, email cím) ] 4 b. Egészségügyi adatok [ Érintett egészségügyi előzményei Családi egészségügyi adatok Vizsgálattal és kezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatok ] 3VII. Adatok megismerésére jogosult személyek köre [ ellátást végző orvos ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozó ellátás adminisztrációját végző dolgozó adatvédelmi felelős ] 3VIII. Adattovábbítás, összekapcsolás [ Az beteg személyes és gyógykezelési adatait a Privát Praxis Magánorvosi Szoftver segítségével (fejlesztő: Acsai Medical Kft.) kerül tárolásra. A kezelőorvos – amennyiben a páciens írásban nem tiltja meg – az EESZT-be (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) továbbítja a személyes és egészségügyi adatokat. Az EESZT működtetője az arra jogosultak számára hozzáférést biztosít a páciens személyes és egészségügyi adataihoz. Az adatokhoz való hozzáférés megelőzés, gyógykezelés, népegészségügyi, közegészségügyi-járványügyi intézkedések megtétele érdekében feltétlenül szükséges ideig és mértékig, az egészségügyi ellátóhálózaton belül történik. A kezelést végző orvos az általa megállapított, a betegre vonatkozó adatokat – amennyiben a beteg ezt írásban nem tiltotta meg – továbbítja a beteg ellátását végző más intézménynek. Az adattovábbítás célja a beteg további ellátásának segítése (vizsgálatok kérése, beteg felvétele, műtéti várólistára való felvétel). Az adattovábbításhoz hozzájárulást nem kell kérni, de a tiltás lehetőségéről, annak következményeiről a beteget a kezelés befejezése előtt előtt tájékoztatni kell. A tiltást írásban kell rögzíteni. Egészségügyi államigazgatási szervek és jogszabályban meghatározott egyéb szervek felé történő kötelező adattovábbítás a jogszabályokban előírt tartalommal és módon történik. Az adattovábbításról írásos feljegyzést kell készíteni, a továbbítás okáról, módjáról, idejéről és a továbbított adatok köréről. A feljegyzést a beteg dokumentációjában kell rögzíteni. Céltól eltérő adatkezelés: egészségügyi adatok statisztikai célból, személyazonosításra alkalmatlan módon kezelhetők. ] 3IX. Az érintett jogai 4 a. Tájékoztatáshoz való jog [ Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok céljáról, jogalapjáról, időtartamáról valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a jogszabályban foglaltak esetében tagadhatja meg. Az érintettet a megtagadás okáról tájékoztatni kell. ] 4 b. Adatok helyesbítése A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő haladéktalanul köteles helyesbíteni: [ Ha az adatok helytelensége bármilyen okból az adatkezelő tudomására jutott, Ha a helyesbítést az érintett kéri, Ha a helyesbítést felügyeleti szerv írja elő. ] A helyesbítést, annak tartalmával feljegyzésben kell rögzíteni. A feljegyzést az V. szakasz szerint kell megőrizni. 4 c. Adattörlés, zárolás, megjelölés A személyes és egészségügyi adatot törölni kell, ha [ a kezelése jogellenes, az érintett kéri, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendeli el, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben, meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte. ] A személyes és egészségügyi adatot zárolni kell ha [ az érintett ezt kéri, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. ] A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az adatkezelést kizáró adatkezelési cél. A személyes és egészségügyi adatot meg kell jelölni, ha [ az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. ] Az adatok pontosságának vagy helyességének megállapítása után a helyesbítést és/vagy törlést haladéktalanul el kell végezni. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről, a törlésről az érintettet, vagy azokat, akiknek korábban az adatot továbbították, tájékoztatni kell, kivéve, ha ez az érintett jogos érdekeit sérti. 4 d. Tiltakozási jog Az érintett tiltakozhat személyes és egészségügyi adatának kezelése ellen, ha [ a személyes és/vagy egészségügyi adatok kezelése, továbbítása kizárólag az adatkezelő, adatátvevő jogának, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést a törvény rendelte el, a tiltakozás jogát hatályos jogszabály a fenti okokon kívül is lehetővé teszi. ] A tiltakozás kivizsgálásával, a további intézkedésekkel, jelentési kötelezettségekkel kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. 4 e. Jogérvényesítés ( Az érintett valamint az adatátvevő a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A bírósági per körülményeire, a per következményeire a hatályos jogszabályok az irányadók. Az érintett bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) ) 3NAIH elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400 Fax: +36 (1) 391 1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weblap: https://www.naih.hu